Veel cultuur en natuur in adellijk dorp in Gouden Friese Wouden

BEETSTERZWAAG (NL) – Wat cool is, een goed idee, een gouden tip, iets wat typisch is voor de gebieden in de oostelijke helft van Friesland waar de afgelopen 500 jaar vervening plaatsvond, zoals in De Frije Wiken in Jubbega, wordt door het bureau voor toerisme Friesland Holland, ondersteund met publiciteit en de kreet ‘turf!’. Dat gebeurt onder andere in de nieuwe Gouden Friese Wouden-gids 2017 dat het bureau nu samenstelt.

Turf! staat naar een idee van Friesland Holland-directeur Albert Hendriks voor gaaf, cool, lekker en typisch voor de verveningsgebieden in Oost- en Zuid-Friesland.

Turf! staat naar een idee van Friesland Holland-directeur Albert Hendriks voor gaaf, cool, lekker en typisch voor de verveningsgebieden in Oost- en Zuid-Friesland.

Publicatiedatum: 3 november 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Friesland Holland kiest voor horecabedrijven als rustpunten voor fietsers en wandelaars

WOLVEGA (NL) – In het kader van de promotie van Fryslân als fiets- en vaarprovincie introduceert het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, een serie van 49 slimme fietskaartjes met “resting points”, rustpunten, pauzeplekken. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân wil naar het voorbeeld van de streek De Frije Wiken rondom Heerenveen en Jubbega echter het Friese woord “pypskoft” gebruiken. Dat staat op het Friestalige platteland voor een korte (rook)pauze van landarbeiders en turfgravers, maar in niet-Friestalige delen van de provincie, zoals in de Nedersaksische Stellingwerven, is “pypskoft” geen gangbaar woord.

Het internationaal toeristen wervende Friesland Holland vindt het in heel Nederland en in het buitenland gangbare “rustpunt” en “resting point” veel beter en stimuleert met die aanduiding op kaarten het bezoek aan bestaande rustpunten, zoals de talrijke cafés, restaurants, snackbars, terrassen, theetuinen en campingkantines. Ook voor de promotie van de Friese Tulpenroute in Dokkum en omstreken gebruikt Friesland Holland al enige tijd ‘Resting Points’.

01
Onthulling van het eerste Pypskoft-bord in Hoornsterzwaag op 26 juni 2015 in De Frije Wiken, een in de regio in 2015 bedachte naam voor de promotie van het voormalige turfwinningsgebied ten oosten van Heerenveen (Jubbega, Gorredijk en omstreken) © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst

Publicatiedatum: 3 november 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Natuurgebied Rottige Meente niet welkom bij Nationaal Park Weerribben-Wieden

WOLVEGA (NL) – Het Weststellingwerfse natuurreservaat Rottige Meente van Staatsbosbeheer wordt geen onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden. De Overijsselse gemeente Steenwijkerland voelt hier niets voor. De Friezen mogen het zelf uitzoeken.

“Prima,” vindt directeur Albert Hendriks van het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland. “Dan zetten we de Rottige Meente als Provinciaal Park op de kaart. Ik heb begrepen dat de gemeente Weststellingwerf flink wil investeren in het verbeteren van de voorzieningen voor de jaarlijks toenemende stroom bezoekers. Het nabij Wolvega en aan de drukke vaarroute Tjeukemeer-Weerribben gelegen natuurgebied heeft een enorme potentie. Er zijn al interessante ontwikkelingen gaande op het gebied van accommodaties, events en wandel- en fietsroutes.”

 

logo_01
Provinciale Parken: Landschappelijk en cultuurhistorisch unieke Friese streken.
Logo’s: © Friesland Holland Marketing.

Publicatiedatum: 27 oktober 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Bijna 200-jarige Maatschappij van Weldadigheid maakt grote kans op status UNESCO Werelderfgoed!

FREDERIKSOORD / BURGWERD (NL) – De 54-jarige in Burgwerd, ten noorden van Bolsward, woonachtige Minne Wiersma is per 1 februari 2017 benoemd tot directeur van de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) in Frederiksoord. Deze stichting is beheerder van de oude Van den Bosch koloniën, net over de grens van Friesland. Die wachten op erkenning als UNESCO Werelderfgoed. Als dat in 2018 doorgaat — de kans is heel groot volgens ingewijden — kan het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, zijn UNESCO-tour uitbreiden.

 Museum De Koloniehof in Frederiksoord. In Museum De Koloniehof wordt het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld, opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de negentiende eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniën werden werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden om de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden. De man achter deze vooruitstrevende plannen was de sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch. Hij wordt beschouwd als een visionair en geldt als een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. Zijn ideeën vormden de basis voor onze huidige verzorgingsstaat. Meer info: www.dekoloniehof.nl Foto’s: © Friesland Holland Nieuwsdienst.

Museum De Koloniehof in Frederiksoord. In dit museum wordt het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld, opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de negentiende eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniën werden werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden om de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden. De man achter deze vooruitstrevende plannen was de sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch. Hij wordt beschouwd als een visionair en geldt als een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. Zijn ideeën vormden de basis voor onze huidige verzorgingsstaat. Meer info: www.dekoloniehof.nl Foto’s: © Friesland Holland Nieuwsdienst.

Publicatiedatum: 25 augustus 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Kunstroute Friesland

FEANWÂLDEN/FEINSUM (NL) – “Met waterverf schilderen is een spannende techniek,” zegt Margreet Braaksma-Loonstra uit Feanwâlden (Veenwouden). “De verf heeft magische en soms ongrijpbare effecten. Het is juist dit spontane karakter van de verf dat het boeiend maakt om met een aquarel aan de slag te gaan. Laat een penseel over het papier glijden en observeer hoe de kleuren in elkaar overgaan tijdens het ‘nat-in-nat’ werken. Het geeft veel voldoening en ontspanning om hiermee bezig te zijn.”

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.


Aquarelleren kun je leren. Op dinsdag 20 september in Buitenpost, op woensdag 21 september en donderdag 22 september in Dokkum en vrijdag 23 september 2016 in Leeuwarden is het mogelijk om bij Margreet een gratis proefles aquarelleren te volgen. Zij geeft al tien jaar schildercursussen op verschillende locaties in Friesland. Mocht je na de proefles willen blijven schilderen dan kan aansluitend een cursus van acht lessen worden gevolgd.

“Tijdens de lessen worden verschillende technieken behandeld en worden prachtige aquarellen gemaakt. Voor zowel de proefles als de cursus heeft de cursist geen teken- of schilderervaring nodig.” Voor meer informatie kun je bellen met 06-12665263 of kijken op www.facebook.com/margreet.braaksma.loonstra en http://www.ceruleum.nl/

Kunst van Jan Mostert in kerk op terp
Beeldend kunstenaar Jan Mostert uit Deventer (www.janmostertlandschappen.nl) exposeert van 2 september tot en met 2 oktober 2016 iedere vrijdag, zaterdag en zondag in de oude kerk op de terp van Feinsum, twee kilometer ten noorden van Stiens. De meeste schilderijen zijn gemaakt in zijn atelier in Marrum aan de Friese kust van de Waddenzee, hét thema van Mostert. “Het is (nog) één van de weinige streken in Nederland waar de combinatie wind en horizon het beeld en het gevoel bepalen.

Feinsum (Finkum) aan de Middelzee
Feinsum, tot 2009 Finkum, lag ooit aan de Middelzee, die met de Marne, ook een zeearm, omstreeks 500 na Christus het gehele oude zeekleigebied in het noorden van Friesland omarmde. Het terpengebied Westergo was tussen 300 en 500 na Christus door stijging van de zeespiegel heel geleidelijk één groot eiland geworden. Bolsward lag aan de Marne, Leeuwarden en Feinsum lagen aan de Middelzee. Sneek in het binnenland lag maar een paar kilometer van het punt waar de Marne en de Middelzee elkander raakten. Tussen 800 en 1200 ontstond de Zuiderzee uit het kleine Aelmere (eerder, in de Romeinse tijd, na het begin van de jaartelling ‘Lacus Flevo’, Flevomeer) als gevolg van vele overstromingen. Toen verlandden juist de Marne en Middelzee. De drooglegging van de Friese binnenzeeën werd bevorderd door de aanleg van de Slachtedyk door monniken.

Slachtedyk
Natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea over deze 1000 jaar oude dijk: “De Slachtedyk is een eeuwenoude dijk die zich slingerend een weg baant door het overwegend groene land tussen Oosterbierum en Raerd. De Slachte steekt zo’n anderhalve meter boven het omliggende landschap uit. Het lijkt bijna niks zo’n dijkje, maar toch is het een heel belangrijk wapen geweest in de strijd tegen het water. Deze 42 kilometer lange slaperdijk beschermde eeuwenlang een flink deel van noordwest-Fryslân tegen het water.

Al meer dan duizend jaar geleden legde men de eerste stukjes van de Slachtedyk aan, in de tijd dat de Middelzee hier nog vrij spel had. Het landschap van toen is te vergelijken met het tegenwoordige waddengebied, met kwelders en slenken. Met de dijk perkten de mensen de macht van het water in. Aan de binnenkant bouwden ze hun huizen, op terpen om ook bij extreem hoog water droge voeten te houden.

Het duurde tot het jaar 1200 voordat de losse stukjes dijk aan elkaar werden gesmeed. Vijftig jaar later werd de Middelzee afgesloten, waarna de Slachte de functie hield van binnendijk voor extra bescherming. Tot in 1995 bleef deze officiële status van slaperdijk behouden. Met het verlies van de waterkerende functie was de Slachtedyk voor het waterschap niet meer interessant. Als beeldbepalend cultuurhistorisch element in het landschap blijft de dijk echter voor Fryslân wél bijzonder waardevol.”

Aan Elfsteden schaats- en vaarroute
Feinsum (ruim 100 inwoners) ligt nu aan de Feinsumer Feart, een paar kilometer ten noorden van Stiens op de route Leeuwarden-Holwerd-Ameland. De vaart is een onderdeel van de Noordelijke Elfstedenvaarroute en schaatsroute. De in Romaanse stijl gebouwde kerk waarin Jan Mostert exposeert en de omringende woningen staan op de rand van een oude kwelder (hoger gelegen buitendijks land) tussen Jelsum en Hijum. De terp ontstond 2000 jaar geleden en was in de Middeleeuwen vermoedelijk een buitenhof, een soort boerderij, van het klooster Mariëngaarde dat veel grond in het noorden van Friesland bezat. Monniken en lekenbroeders waren er op de klei werkzaam. Toen het klooster in 1580 de macht verloor, namen vier adellijke families deze over. De belangrijkste hiervan was het geslacht Holdinga, eigenaren van Holdingastate. In 1640 stierf dit geslacht uit.

De kerk
Oude kerken bepalen de ‘skyline’ van het Friese landschap. Nergens anders in Europa zijn zoveel laatmiddeleeuwse kerken te vinden als in Noord-Nederland. Een rijkdom die het behouden waard is. Steeds meer monumentale kerkgebouwen verliezen hun oorspronkelijke functie. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wil voorkomen dat ze verdwijnen. Ze doet dat door in bijzondere gevallen rijksmonumentale kerken in eigendom over te nemen.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken over de uit de 13-de eeuw daterende Sint-Vituskerk: “Het kerkgebouw is opgetrokken uit rode en gele baksteen. Het koor is rond 1500 vervangen door een koor in gotische stijl dat in de zeventiende eeuw een rechte sluiting kreeg. Halverwege de noordzijde heeft een aanbouwsel gezeten dat later weer verwijderd is. Een zwaar geprofileerde rondboog herinnert daaraan. In de noordmuur zijn twee kleine romaanse vensters te zien. Het koor heeft aan deze zijde een klein gotisch spitsboogvenster. De ingang dateert ook uit de gotische periode, herkenbaar aan de spitsboog. Aan de zuidzijde zijn in het koor twee lancetvensters te zien en een breder spitsboogvenster met een bakstenen vorktracering in de muur. Verder twee spitsboogvensters van jongere leeftijd, en een dichtgemetselde laatgotische ingang, bekroond met drie met spaarvelden gevulde nissen.

Het interieur is vergaand aangepast in de loop der tijd. De banken zijn verwijderd. Wat resteert is de preekstoel uit de zeventiende eeuw en een herenbank die afkomstig is uit de hervormde kerk van Hurdegaryp. Het plafond bestaat uit een zestiende eeuws tongewelf dat is aangebracht ter vervanging van een stenen gewelf waarvan de sporen nog in de noordwand zijn te herkennen.

Verder bevinden zich in de kerkvloer negen rijk gebeeldhouwde grafzerken met alliantiewapens en medaillonkoppen in de hoeken. Onder het koor bevinden zich grafkelders van de families Grovestins en Holwerda. De slanke, ongelede zadeldaktoren dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw. De gepaard galmgaten staan in rondboognissen. Het orgel is in 1913 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden.

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

2a SAM 2991 

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

Publicatiedatum: 20 mei 2016 – Reporter: Albert Hendriks

25 en 26 juni grote peddelhappening in Oudega (bij Heeg) voor toer- en wedstrijdsuppers

Grutte Pier Frank Hettinga:‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t net suppen kin is gjin oprjochte Fries’. Hettinga verzorgt cursussen voor beginners en gevorderden, o.a. in Heeg en Sneek, via Jobe City Sup.

Grutte Pier Frank Hettinga:‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t net suppen kin is gjin oprjochte Fries’. Hettinga verzorgt cursussen voor beginners en gevorderden, o.a. in Heeg en Sneek, via Jobe City Sup.

HEEG (NL) – Friesland is al het eldorado voor zeilers, surfers en motorbootvaarders, maar de provincie ontwikkelt zich nu ook tot een waar SUP-paradijs. Stand Up Paddling krijgt volop de ruimte dankzij nieuwe electric-only-routes voor elektrische sloepen, zoals de Heeg-Aldegeaster Brekken-route naar Sandfirden en de Reidmar-route, een electric-only-route die Heeg met Bolsward verbindt. Ook bepaalde kanoroutes zijn interessant voor suppers die volkomen geluid- en motorloos, puur op eigen menselijke kracht, duurzaam door het Friese landschap trekken.  

25 juni 2016 is er een openingsfestijn in Oudega (gemeente Súdwest-Fryslân) van electric- only-routes waarbij Friese beoefenaars van de plankpeddelsport een grote rol spelen. Die bewuste zaterdag en de daaropvolgende zondag wordt voor de derde keer de Alve Marren Suptocht georganiseerd, ditmaal niet door de Hegemer supsportspecialist Frank Hettinga, maar door de organisatie van de jaarlijkse Elfstedentocht voor suppers in september.

Nieuw: indeling naar soort en ontwerper

tuinenroute_05_2016De tuinen- en parkenkaart van Florissant Friesland in het nieuwe magazine Gouden Friese Wouden. Klik op Continue Reading en scroll naar beneden voor de bijbehorende legenda. Florissant Friesland is een formule van Friesland Holland. Copyright: www.frieslandholland.nl (Download hier de kaart )

Het bureau voor toerisme Friesland Holland in Wolvega is intensief op zoek gegaan naar bezienswaardige tuinen, parken, botanische attracties en nationale parken en landschappen in de provincie Fryslân en de grensstreken. Het heeft er nu maar liefst 128 op de kaart en het internet gezet: www.florissantfriesland.nl De meeste bevinden zich in de oostelijke helft van Friesland, in de groene Friese Wouden.

“De provincie telt talrijke, deels verborgen groene schatten, zoals de Tropische Kas in Beetsterzwaag of De Stekkenplek in Hemelum. Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost is veruit de bekendste tuin, een bovenprovinciale attractie,” licht initiatiefnemer Albert Hendriks, directeur van het bureau voor toerisme toe.
“En dan zijn er nog de vele prachtige parken en tuinen die Lucas Pieters Roodbaard tussen 1815 en 1850 ontwierp. De Prinsentuin in Leeuwarden, Staniastate in Oenkerk, De Klinze in Oudkerk en Oranjestein in Oranjewoud zijn creaties van deze bekende Drents-Friese tuinarchitect.”
Ook fruitpluktuinen en kunsttuinen zijn door Friesland Holland op de kaart gezet. “Daar komen er steeds meer van, mede in het kader van de toenemende populariteit van het streekproduct en kunst.”

Publicatiedatum: 21 maart 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Twee campings en villapark investeren in groot en veilig klimbos

Klimbos Avontuurlijk Paasloo gaat Goede Vrijdag 25 maart 2016 open.

Klimbos Avontuurlijk Paasloo gaat Goede Vrijdag 25 maart 2016 open.

PAASLOO (NL) – Enkele dagen na de sluiting van het overdekte klimpark Adfunture in Dokkum vanwege een faillissement (uitgesproken op 9 maart 2016) opent net over de Friese grens een gloednieuw groot klimbos: Avontuurlijk Paasloo. Daarmee beschikt de vakantieregio Friese Wouden over twee topparken. Hessel Bouma in Burgum opende juni 2014 als eerste een indrukwekkend buitenklimpark met veel indoor vertier: Aventoer.

Publicatiedatum: 17 december 2015 
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl 

Tentoonstelling Karmelklooster Drachten verlengd tot 28 maart 2016

Van Gogh in optima forma in het Karmelklooster in Drachten. Fotografie: Albert Hendriks-Friesland Holland Nieuwsdienst.
Van Gogh in optima forma in het Karmelklooster in Drachten. Fotografie: Albert Hendriks-Friesland Holland Nieuwsdienst.

DRACHTEN (NL) – De tentoonstelling ‘Het mooiste van Van Gogh’ in het voormalige klooster van de ongeschoeide Karmelietessen aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten wordt verlengd tot Tweede Paasdag 28 maart 2016. Dat meldt Heleen Hofstra van het Karmelklooster. De expositie van 200 digitale prints in de oorspronkelijke door Van Gogh gebruikte felle kleuren en enkele 3D-presentaties van bekende werken zou aanvankelijk duren tot zondag 17 januari 2016, maar nu kunnen toeristen zich ook volgend voorjaar voor een tientje (inclusief kopje koffie of thee) verbazen over de wereldberoemde kunstschilder. De werken gaan vergezeld van publieksvriendelijke Nederlands- en Engelstalige informatie. Een internationale expositie in de Friese Wouden dus!

Fietsen, varen en wandelen in en om Giethoorn

Nationaal Park Weerribben-Wieden in Noordwest Overijssel is met natuurgebied Rottige Meente in het zuiden van Friesland, het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van West-Europa. De toeristische highlights zijn Giethoorn, Wanneperveen, Kalenberg en Ossenzijl. Naburige historische stadjes als Blokzijl, Vollenhove, Zwartsluis, Steenwijk en Wolvega maken een vakantie in de regio extra leuk.

Het waterrijke gebied is het domein van honderden bijzondere planten en dieren (zeer zeldzame als de otter) en mensen die een nauwe band met de natuur hebben. De streek kun je het beste per fiets, boot (rondvaartboot, elektrosloep, huurjacht of kano) of te voet verkennen via goed bewegwijzerde routes. De variatie in het natte land is groot. Terrasje hier, bruggetje daar. Kleine boerderijtjes, slingerende riviertjes, bossen, rietkragen en –bulten, weiden met koeien, dijken met schapen. Veel gezellige kleine hotels, bed and breakfasts en campings bieden toeristen uit de hele wereld onderdak.

weerribben_wieden_rottige_meente2
Nationaal Park Weerribben-Wieden – Kanoverhuur en kanoroutes (Download hier de kaart)